עברית


הבנה, הבעה ולשון

רכזת מקצוע: דלית בר
צוות המורות : רובינשטיין עירית, גרוס נירית, שיבר אורלי

"רק במקום שיש לשון יש עולם" אדריאן ריץ'
מטרת לימוד מקצוע העברית היא לטפח דוברים, קוראים וכותבים פעילים וביקורתיים, שיגדלו להיות אזרחים המודעים לכוחה של מילה ובני אדם הרואים בשפה אמצעי ביטוי מרכזי לזהות אישית ייחודית. הוראת הלשון העברית בישראל, מחנכת לאהבת השפה ולשימוש ראוי בה בשיח הדבור והכתוב. מעמיקה ומטפחת את הידע הלשוני, את כישורי השפה ואת הזיקה שבין השפה העברית לבין הזהות הלאומית-ציונית-תרבותית במדינת ישראל.

שפה וזהות – טיפוח ההבנה כי לשונו של אדם מייצגת אותו ומשפיעה על דרך חשיבתו, על תודעתו ועל מקומו בחברה.
שפה ותרבות-תרבות השפה – הדגשת יחסי הגומלין שבין שפה ובין תרבות: התרבות משתקפת בלשון, והלשון משפיעה ומכוננת את התרבות.
שפה ותרבות ישראל (מורשת) – העמקת ההבנה שרק באמצעות השפה העברית מתאפשרת שמירה על רציפות המורשת התרבותית-יהודית במהלך כל הדורות. טיפוח אוריינות תרבותית במקצועות רבי המלל.
מודעות לשונית – טיפוח היכולת הלשונית והמודעות המטה-לשונית, קידום מיומנויות הביטוי בעל-פה ובכתב, פיתוח אחריות כלפי דברים שבעל-פה ובכתב, שיפור ופיתוח של אוצר המילים המעשיר את השפה ואת החשיבה. טיפוח מיומנויות לשון כדי לשפר את כושרם התקשורתי של התלמידים ואת תפקודם האורייני בחברה ובתרבות.
שפה ודרך ארץ – טיפוח לומד היודע לבחור את המילה המתאימה מתוך מגוון האפשרויות הקיים בשפה בהתאם לנסיבות השיח ולמטרותיו. גילוי יחס של סובלנות כלפי בני השיח ושמירה על לשון ראויה בהתדיינות עמם

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי